Mei Hashiloach AUDIO FILES available to download from
Open Yeshiva


1 - Bereishith class
1 - Noach class
1 - Lech L'cha class
1 - Vayera class
1 - Chaye Sarah class
1 - Toldoth class
1 - Vayetze class
1 - Vayishlach class
1 - Vayeshev class
1 - Miketz class
1 - Vayigash class
1 - Vayechi class

2 - Shemoth class
2 - Vaera class
2 - Bo class N/A
2 - Beshalach class N/A
2 - Yitro class N/A
2 - Mishpatim class - N/A
2 - Terumah class
2 - Tetzave class
2 - Ki Thisa class
2 - Vayakhel Pikudei class
2 - Vayakhel class
2 - Pikudei class

3 - Vayikra class
3 - Tzav class
3 - Shemini class
3 - Tazria class
3 - Metzorah class
3 - Tazria Metzora class
3 - Acharei Mot class
3 - Kedoshim class
3 - Acharei Mot Kedoshim class
3 - Emor class
3 - Behar class
3 - Bechukothai class not available

4 - Bamidbar class
4 - Naso class
4 - Beha'alothecha class
4 - Shelach class
4 - Korach class
4 - Chukath class
4 - Balak class
4 - Balak Pinchas class
4 - Matos class
4 - Mas'ey class
4 - Matos Mas'ey class

5 - Devarim class
5 - Va'et'chanan class
5 - Eikev class
5 - Re'eh class
5 - Shoftim class
5 - Ki Tetze class
5 - Ki Tavo class
5 - Nitzavim class
5 - Nitzavim Vayelech class
5 - Ha'azinu class
5 - V'Zot HaB'racha class